Regulamin

§1 Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze warunki handlowe są podstawą i częścią składową wszystkich umów dotyczących dostarczenia i sprzedaży towarów zawartych pomiędzy nami, firmą:
  DrukoWish Patrycja Dyrcz
  Artyleryjska 21a/4
  59-220 Legnica
  tel.: +48 (0)723 327 910
  e-mail: drukowish@gmail.com
  NIP: 6912462199
  Regon: 365934270
  mBank:
  26 1140 2004 0000 3802 6920 9811

  zwaną dalej sklepem DrukoWish.pl , a prywatnymi zamawiającymi lub kupującymi (użytkownicy) jak też zarobkującymi klientami lub klientami (klienci).
 2. Użytkownikami są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych osoby fizyczne, z którymi DrukoWish.pl nawiązuje kontakt handlowy, nie będący dla tych osób źródłem zarobkowania, ani który nie jest związany z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 3. Zarobkującymi klientami są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych osoby fizyczne, podmioty gospodarcze lub działające na mocy prawnej spółki osobowe, z którymi zostaje nawiązany stosunek handlowy, będący źródłem zarobkowania lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
 4. Zamawiającymi są w rozumieniu niniejszych warunków handlowych zarówno użytkownicy, jak i przedsiębiorcy.
 5. Prosimy o przyjęcie do wiadomości, iż sprzeczne z powyżej ustalonymi albo odbiegające od ustalonych warunki dla zamawiającego mogą zostać uznane tylko w wówczas, jeśli zostały wyraźnie przyznane konkretnemu kontrahentowi.
 6. Niniejsze warunki handlowe odnoszą się do wszystkich przyszłych działań handlowych pomiędzy firmą DrukoWish.pl a zamawiającymi, chyba, że zostanie wcześniej ustalone, iż w konkretnym przypadku obowiązują nowe lub inne ustalenia.

§2 Zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty firmy DrukoWish.pl są bez zobowiązania. Produkty są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 2. Dokonując zamówienia towaru, zamawiający potwierdza chęć jego nabycia od firmy DrukoWish.pl na niniejszych warunkach handlowych. DrukoWish.pl jest upoważniona przyjąć ofertę zamówienia w przeciągu dwóch tygodni od jego nadejścia. Przyjęcie może nastąpić pisemnie lub poprzez zaopatrzenie zamawiającego w towar.
 3. W przypadku zamówienia drogą elektroniczną, firma DrukoWish.pl niezwłocznie potwierdzi nadejście zamówienia. Potwierdzenie nadejścia zamówienia nie jest jeszcze wiążącym przyjęciem zamówienia.
 4. Potwierdzenie nadejścia zamówienia może być związane z przyjęciem zamówienia.
 5. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowego i punktualnego zaopatrzenia w towar przez dostawcę. Ma to miejsce w przypadku, gdy niedostarczenie dostawy wynika z winy producenta.
 6. W przypadku, gdy świadczenie nie może zostać zrealizowane z braku towaru, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Zwrot kwoty zamówienia w razie jej wcześniejszego wpłynięcia nastąpi oczywiście bezzwłocznie, jeżeli klient zdecyduje się zrezygnować z tego zamówienia.
 7. Jeśli zamówienie odbywa się drogą elektroniczną, tekst umowy jest przechowywany przez DrukoWish.pl i może być przesłany na życzenie klienta wraz z niniejszymi warunkami handlowymi pocztą elektroniczną.

§3 Dostawa / Czas dostarczenia towaru / Koszty dostawy

 1. Termin dostawy czy czas dostarczenia towaru, ustalone jako wiążące lub niewiążące, powinny być podane pisemnie. Prosimy o wyrozumiałość, iż wszystkie terminy i/lub czas dostaw są z zasady niewiążące, chyba, ze termin i czas dostawy został wyraźnie określony jako wiążący.
 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokładamy starań, aby termin dostarczenia przesyłki nie przekraczał 10 dni roboczych. Przy towarze o dużej objętości upoważniony przez DrukoWish.pl spedytor lub dostawca skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia terminu dostawy.
 3. Jeśli nie został ustalony konkretny termin i czas dostawy, obowiązuje tutaj przyjęty w DrukoWish.pl czas dostawy w ciągu 30 dni roboczych.
 4. Koszty przesyłki ustalane są z uwzględnieniem cennika firm kurierskich i Poczty Polskiej, a także wagi produktów i kosztów opakowania i przedstawiają się następująco:
  – Paczka w Ruchu – 7zł
  – Kurier InPost – 14zł
  – Kurier DHL – 15,50zł
  – DHL/InPost za pobraniem – 20 zł (wybierany jest kurier, który szybciej odbierze/dostarczy przesyłkę)
 5. W przypadku zamówienia o dużym ciężarze firma DrukoWish.pl ma prawo do obliczenia innej kwoty przesyłki zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej oraz poinformowania o tym kupującego.
 6. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy DrukoWish.pl.

§4 Ceny / Warunki płatności

 1. Jeśli oferta i potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej, obowiązującymi cenami są podane podczas procesu zamówienia ceny. Podatek VAT jest zawarty w cenie towaru oraz kosztach przesyłki i będzie wyszczególniony na wystawionej fakturze.
 2. Przy podawanych w Internecie cenach i wysokościach rabatów podanych w prospektach i pismach reklamowych zastrzega się możliwość zaistnienia pomyłki. Wszystkie oferty firmy DrukoWish.pl są niewiążące.
 3. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, płatność za zamówiony towar jest do uiszczenia z nadejściem zamówienia. Zamawiający może dokonać płatności przelewem lub inną metodą, wykorzystując dostępne poprzez płatności internetowe Przelewy24. DrukoWish.pl jest zobowiązana do przesłania zamówionego towaru po otrzymaniu płatności.
 4. W przypadku wysłania przez nas towaru przed otrzymaniem płatności za niego, pozostaje on prawnie naszą własnością do czasu całkowitej zapłaty.
 5. W przypadku zaistnienia opóźnień w dokonaniu płatności trwających dłużej niż 10 dni roboczych, umowa zostanie uznana za nie zawartą, a zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. Prawo do wzajemnych roszczeń przysługuje zamawiającemu jedynie wtedy, jeśli jego zarzuty zostaną potwierdzone prawnie, są bezsporne lub uznane przez nas. Prawo zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności przysługuje zamawiającemu jedynie wówczas, gdy jego roszczenie opiera się na takim samym stosunku umowy.

§5 Rezygnacja i zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy pomiędzy DrukoWish.pl, a zamawiającym będącym użytkownikiem zawarta zostaje umowa o zbycie w systemie wysyłkowym, obowiązuje, co następuje:
  – zamawiający może odwołać swoje zamówienie bez podania przyczyn, oświadczając to pisemnie firmie DrukoWish.pl w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i odsyłając go w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
  – w przypadku rezygnacji zamawiający otrzyma w całości zwrot ceny produktu, po tym jak tylko towar zostanie odesłany do firmy DrukoWish.pl w możliwie nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Klient sam odsyła towar na koszt i ryzyko DrukoWish.pl; jednakże przy przesyłkach o wartości do 100zł DrukoWish.pl ma w takim wypadku prawo do obciążenia zamawiającego normalnymi kosztami przesyłki zwrotnej, chyba, że dostarczony towar jest wybrakowany.
  – klient odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Klient powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku klient pokrywa koszty utraty wartości towaru.
 2. Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje zamawiającemu w następujących przypadkach:
  – jeśli pomiędzy DrukoWish.pl, a zamawiającym została zawarta umowa o świadczeniu usług, których wykonanie rozpoczęło się już przed upływem terminu prawa do reklamacji lub
  – jeśli zamawiający zawarł ze DrukoWish.pl umowę o dostarczeniu towaru, sporządzanego na specjalne życzenie zamawiającego i wyraźnie odpowiada jego osobistym potrzebom.
  Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
 3. Zwroty należy kierować na adres:

DrukoWish Patrycja Dyrcz
ul. Czarnieckiego 33/3
59-220 Legnica

§6 Przeniesienie ryzyka

 1. Ryzyko przypadkowej straty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dopiero wraz z przekazaniem towaru. Przekazanie ma miejsce również wtedy, gdy kupujący zwleka z przyjęciem towaru.
 2. W przypadku przesłania przez firmę DrukoWish.pl towaru na życzenie klienta w inne miejsce, przeniesienie ryzyka na zamawiającego następuje skoro tylko DrukoWish.pl przekaże towar spedytorowi lub innej osobie czy instytucji zajmującej się przesyłaniem towarów.

§7 Gwarancja

 1. DrukoWish.pl jest zobowiązana dostarczyć zamawiającemu towar wolny od jakichkolwiek wad w tytule rzeczowym i prawnym. Oferowane produkty są produktami pochodzenia naturalnego, stąd też mogą wykazywać uwarunkowane naturalnie zmiany co do kształtu, koloru i/lub wagi, nie stanowi to jednak żadnej wady, ani nie wpływa na wartość produktu.
 2. W przypadku wystąpienia wady rzeczowej, rekompensata roszczenia ogranicza się najpierw do uzupełnienia braków. Jeśli zamawiający jest przedsiębiorcą, DrukoWish.pl udziela rękojmi poprzez uzupełnienie braków lub zastępczą przesyłkę według własnego wyboru. Jeśli zamawiający jest użytkownikiem, ma prawo dokonać wyboru co do uzupełnienia przesyłki lub do przesyłki zastępczej.
 3. Jeśli zamawiający jest klientem zarobkującym, wyżej wymienione prawo rękojmi przysługuje wyłącznie firmie DrukoWish.pl.
 4. Zadane przez zamawiającego lub oferowane przez firmę DrukoWish.pl uzupełnienie przesyłki następuje w stosownym terminie; zasadniczo oznacza to dostarczenie uzupełnienia w przeciągu 20 dni roboczych. DrukoWish.pl ma jednakże prawo odmówić wybranej formy rekompensaty, jeśli jest ona nieproporcjonalna do kosztów lub jeśli jest inna możliwość uzupełnienia przesyłki bez narażania zamawiającego na znaczną szkodę.
 5. Jeśli uzupełnienie przesyłki nie byłoby możliwe, zamawiający może żądać obniżenia wyrównania (redukcji) lub unieważnienia sprzedaży (odstąpienie). Prawo odstąpienia nie przysługuje zamawiającemu w przypadku znikomych sprzeczności z umową lub w przypadku nieznacznych wad.
 6. Zamawiający powinien powiadomić pisemnie DrukoWish.pl o stwierdzonych wadach towaru w ciągu dwóch miesięcy, załączając fakturę. W przypadku zamawiających przedsiębiorców reklamacja jakościowa powinna nastąpić niezwłocznie. W jakim terminie ma to nastąpić decyduje tutaj poinformowanie przysłane do DrukoWish.pl. Jeśli zamawiający zaniedba poinformowania, gwarancja wygasa w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady, względnie w przypadku zarobkujących klientów po upływie ustawowego terminu reklamacji, jeśli DrukoWish.pl nie można zarzucić rozmyślnego spowodowania wady. Obowiązek przeprowadzenia dowodów na stwierdzenie wady przypada zamawiającemu. Jeśli zamawiający został skłoniony do zakupu rzeczy wskutek niedokładnych wypowiedzi producenta, przypada mu obowiązek przeprowadzenia dowodów dotyczących decyzji zakupu.
 7. Jeśli klient po nieudanym uzupełnieniu przesyłki wybiera odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub fizycznej, nie przysługuje mu prawo do roszczenia o odszkodowanie.
 8. W przypadku, gdy klient po nieudanym uzupełnieniu przesyłki wybiera odszkodowanie, towar pozostaje u zamawiającego, jeśli mu to odpowiada. Odszkodowanie ogranicza się do wyrównania różnicy pomiędzy ceną zakupu, a wartością wybrakowanej rzeczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy naruszenie umowy zostało spowodowane przez DrukoWish.pl rozmyślnie. Pozostałe roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków pozostają nienaruszone.
 9. Termin obowiązywania gwarancji dla przedsiębiorców wynosi rok od dostarczenia towaru. Dla użytkowników termin przedawnienia upływa po dwóch latach od dostarczenia przesyłki. Przy rzeczach używanych okres przedawnienia wynosi rok od dostawy towaru.
 10. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli klient nie wykazał firmie DrukoWish.pl ewidentnej wady towaru w przewidzianym terminie (por. wyodrębnienie 4 niniejszych ustaleń).
 11. Gwarancje odnoszą się zasadniczo na rzeczy zagwarantowane przez producenta towaru, jeśli nie zostało przez DrukoWish.pl ustalone inaczej, lub jeśli strony nie dokonały innych ustaleń.
  Skoro produkty są sprzedawane z gwarancją producenta, roszczenia kupującego dotyczące tych gwarancji mogą odnosić się wyłącznie przeciwko producentowi i jego warunkom gwarancji.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W wypadku zajścia niewielkich naruszeń obowiązków odpowiedzialność firmy DrukoWish.pl ogranicza się do dających się przewidzieć ze względu na rodzaj towaru bezpośredniej przeciętnej straty. Odnosi się to również do prowadzących działalność gospodarczą dystrybutorów lub współpracowników. Za zamawiające w celach zarobkowych osoby DrukoWish.pl nie ręczy w wypadku naruszenia przez nich w nieznacznym stopniu obowiązków wynikających z umowy.
 2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń zamawiającego dotyczących gwarancji na produkt. Ograniczenie odpowiedzialności nie odnoszą się do szkód poniesionych na ciele i zdrowiu przypisywanych DrukoWish.pl, ani też przypadku utraty życia zamawiającego.
 3. Roszczenia zamawiającego tytułem wyrównania szkód z powodu wady produktu ulegają przedawnieniu po roku od dostarczenia towaru. Nie obowiązuje to w przypadku, jeśli zarzuca się firmie DrukoWish.pl umyślne postępowanie wbrew woli klienta lub znaczne zadłużenie, jak również w przypadku utraty zdrowia albo życia zamawiającego, jeśli jest to przypisywane firmie DrukoWish.pl.

§9 Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością DrukoWish.pl aż do chwili całkowitej zapłaty za niego.
 2. Klient jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z towarem. Klient jest zobowiązany używać i stosować produkty ściśle według załączonych wskazówek na opakowaniu.
 3. Aż do chwili całkowitej zapłaty za towar, klient ma obowiązek powiadomić niezwłocznie firmę DrukoWish.pl o dostępie do niego osób trzecich, na przykład w razie zajęcia towaru, albo w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczenia towaru. Podobnie ma obowiązek aż do chwili zapłaty za towar bezzwłocznie zgłosić firmie DrukoWish.pl zmianę posiadacza towaru lub o zmianie swojego miejsca zamieszkania.

§10 Miejsce wykonania zobowiązania / Właściwość terytorialna sądu

 1. Miejscem wykonania zobowiązania i właściwością terytorialną sądu jest dla obu stron siedziba firmy DrukoWish.pl, o ile nie zostało na drodze prawnej ustalone inaczej.
 2. Do wszystkich umów ma zastosowanie polskie prawo. Obowiązuje to również w przypadku, gdy zamawiający ma swoją siedzibę za granicą.

§11 Klauzula

 1. Jeśli któreś z wyżej wymienionych ustaleń traci częściowo lub całkowicie moc obowiązującą, inne ustalenia pozostają nienaruszone. W miejsce nieobowiązujących uregulowań działają owe mające moc prawną ustalenia, przyjęte przez obydwie strony.

§12 Uwagi końcowe

 1. Ujęte w takiej formie i treści warunki handlowe zostały przez nas przyjęte zgodnie z wymogami prawnymi.
 2. Ponieważ jesteśmy przekonani do naszych produktów i chcielibyśmy mieć tylko zadowolonych klientów, zastrzegamy sobie przywilej traktowania naszych klientów z należnym szacunkiem, jednakże w świetle prawa.
 3. Jeśli z jakichś względów nie byliby Państwo zadowoleni z naszych produktów, możecie się jako nasi klienci zawsze do nas zwrócić, nawet jeśli upłynął ustawowy termin odwołania się lub jeśli w rozumieniu prawa produkt nie wykazuje żadnej wady. W ramach dobrze pojętego obopólnego interesu podejmiemy działania mające na celu znalezienie korzystnego dla obu stron rozwiązania. Skądinąd wiemy, iż pomimo naszych usilnych starań, aby wypełniać nasze zobowiązania możliwie szybko i perfekcyjnie, również z naszej strony mogą pojawić się błędy. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli od razu wyjaśnić sprawę.

PŁATNOŚCI ON-LINE

Wszystkie transakcje on-line, czyli płatności kartą kredytową, przelewami on-line – obsługuje firma Przelewy24.pl
Firma ta, z wieloletnim doświadczeniem, zapewnia Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
Komunikacja
Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL.
Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Umożliwiają szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet.
Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej. Użytkownicy strony mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
W systemie Przelewy24 wykorzystywany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL – Thawte Technologies Inc. Certyfikaty Thawte są rozpoznawane jako godne zaufania przez wszystkie przeglądarki internetowe.
W systemie Przelewy24 nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostepu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłacznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych – firm PolCard lub Moneybookers.
Szczegółowych informacji udzielić może firma: Przelewy24.pl